| Bohdalová M.
zdroj: http://www.uctovani.net/clanek.php?t=Socialni-pojisteni-jak-vyplnit-Prehled-pro-OSVC&idc=148

Související dokumenty ke stažení

Socialni pojistne OSVC za rok 2013 Stáhnout

Pokud Vám daňové přiznání nevyplňuje finanční poradce, měli byste ho mít již odevzdané. Nezapomeňte však, že tím Vaše povinnosti vůči úřadům nekončí. Pokud jste OSVČ musíte podat ještě přehledy o příjmech pro správu sociálního zabezpečení a pro zdravotní pojišťovnu. Přehled pro zdravotní pojišťovnu vyplňujete ten, který k příslušné zdravotní pojišťovně náleží. Přehled pro správu sociálního zabezpečení vyplňují všichni totožný. V dnešním článku si krok za krokem vyplníme přehled pro správu sociálního zabezpečení.

V naší kalkulačce navýpočet sociálního a zdravotního pojištění si můžete spočítat výši vyměřovacího základu pro DP a výši pojistného na DP za rok 2013. Po zadání příslušných hodnot, Vám kalkulačka vypočte, zda-li Vám za rok 2013 vychází přeplatek nebo budete muset doplácet.

Termín podání přehledu (pokud daňové přiznání nevyplňoval daňový poradce): 2. 5. 2014

Způsob podání přehledu pro OSSZ:

  • papírová forma (formulář si vyzvedněte na pobočce správy sociálního zabezpečení nebo si vytiskněte PDF)
  • interaktivní xls formulář
  • program FormFiller602, zde ke stažení

Elektronicky je možné formulář podat prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictvím služby e-Podání přehledu OSVČ. Při e-Podání je nutné mít zřízený elektronický podpis.

Než začneme vyplňovat formuláře, projděte si tabulku hodnot a změn roku 2014 oproti roku 2013.

 

Hodnoty pro SP pro OSVČ

Období

2013 (CZK)

2014 (CZK)

SP

Minimální vyměřovací základ – HČ

měsíc

6 471,-

6 486,-

SP

Minimální měsíční záloha – HČ

měsíc

1 890,-

1 894,-

SP

Minimální vyměřovací základ – VČ

měsíc

2 589,-

2 595,-

SP

Minimální měsíční záloha – VČ

měsíc

756,-

758,-

SP

Maximální vyměřovací základ

rok

1 242 432,-

1 245 216,-

SP

Minimální vyměřovací základ

rok

77 652,-

77 832,-

Přehled OSVČ pro správu sociálního zabezpečení

Před vyplňováním formuláře si ujasněte, zda je Vaše samostatně výdělečná činnost  považována jako hlavní (HČ) nebo jako vedlejší (VČ). V tomto článku se budeme věnovat převážně oddílu 6 s výpočtem vyměřovacího základu a výslednému zjištění, zda-li za rok 2013 vznikl přeplatek nebo nedoplatek.
Zaškrtněte políčko, zda podáváte přehled řádný nebo opravný.

Oddíl 1: Zde nebudeme hledat žádné složitosti. V tomto oddílu vyplníte identifikaci Vaší osoby. Pokud potřebujete variabilní symbol pouze pro potřebu vyplnění přehledu, variabilní symbol uvádět nemusíte.

Oddíl 2: Hospodářský rok (řádek 17) se týká podnikatelů, kteří mají účetní období odlišné od kalendářního roku. Například jejich účetní období začíná 1.4. a končí 31.3.

Oddíl 3: Zde zaškrtáváte právě situaci, zda vedete samostatně výdělečnou činnost jako hlavní nebo jako vedlejší. Kolonka hlavní i vedlejší znamená, že část roku jste vedli SVČ jako vedlejší a část roku jako hlavní. Pozor na situaci, pokud jste v některém měsíci byli účastni ze své SVČ na nemocenském pojištění. Pak je SVČ považována vždy jako hlavní.

Oddíl 4:
Pokud vedete SVČ jako vedlejší, v tomto oddíle zaškrtněte z jakého důvodu je SVČ považována za vedlejší. Důvodem může být zaměstnání, mateřská, rodičovský příspěvek, nemocenská, invalidní a starobní důchod. V těchto případech nemusíte ani dokládat potvrzení na správu sociální zabezpečení. V jiných případech budete potvrzení potřebovat.

Oddíl 5:
V tomto oddíle vyplňujete dobrovolné účasti na nemocenském pojištění a důchodovém pojištění (II. pilíř).

Oddíl 6:
V části 6 se dostáváme k hlavním výpočtům, na základě kterých zjistíme, kolik budeme správě sociálního zabezpečení doplácen, nebo zda-li nám vznikl přeplatek.

řádek 26: daňový základ – vezmeme z daňového přiznání. zjednodušeně řečeno od příjmů odečíst výdaje. Je možné, že jste v daňovém přiznání daňový základ upravovali. pak použijete tento upravený daňový základ.
řádek 27 a řádek 28: uvedete počet měsíců v nichž jste považování za SVČ a v nichž jste SVČ vykonávali.
řádek 29: Průměrný měsíční daňový základ = daňový základ z řádku 26/ počet měsíců, v nichž byla SVČ vykonávána (hodnota z řádku 28)
řádek 30: Daňový základ rozdělují ti, kteří část roku vykonávali SVČ jako hlavní a část roku jako vedlejší.
řádek 31: Výpočet vyměřovacího základu. V tomto řádku rozlišujeme hlavní a vedlejší činnost. Zaokrouhlení je vždy na celé Kč nahoru.
U vedlejší činnosti zjistíme, zda daňový základ dosáhl rozhodné částky (v roce 2013 rozhodná částka činila 62.121 Kč). Tato částka se snižuje o částku 5.177 Kč za každý kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc nebyla vykonávána vedlejší SVČ nebo za každý měsíc v němž po celý měsíc měla OSVČ nárok na výplatu nemocenského. Pokud daňový základ rozhodné částky nedosáhl, bude řádek 31 a řádek 40 = 0.

Jestliže jste vykonávali hlavní i vedlejší SVČ ve 12-ti po sobě jdoucích měsících, vezmete rozdělení daňového základu z řádku 30.
Výpočet je vždy stejný:

  • Výpočet vyměřovacího základu pro hlavní činnost = 50% z daňového základu pro hlavní činnost
  • Výpočet vyměřovacího základu pro vedlejší činnost = 50% z daňového základu pro vedlejší činnost (Opět platí pravidlo, pokud jste nedosáhli rozhodné částky, do řádku 31 a 32 vyplníte 0).

řádek 32: Dílčí vyměřovací základ. Zaokrouhleno na celé Kč nahoru. Řádek se týká těch, kteří provozovali hlavní i vedlejší SVČ. Ostatní vyplní 0.
Dílčí vyměřovací základ z hlavní činnosti = 6.471 Kč x počet měsíců v nichž byla vykonávána hlavní  SVČ
Dílčí vyměřovací základ z vedlejší činnosti = 2.589 Kč x počet měsíců v nichž byla vykonávána vedlejší SVČ
řádek 33: Zaškrtnete variantu „ano“, jestliže jste si alespoň v jednom kalendářním měsíci roku 2013 stanovili vyšší měsíční základ pro nemocenské a důchodové pojištění. V opačném případě zaškrtnete políčko „ne.“
řádek 34: Tento řádek vyplňujete v případě, že jste v řádku 33 zaškrtli variantu „ano.“ Vepište součet všech vyměřovacích měsíčních základů za rok 2013.
řádek 35:  Vyplňují ti, kdo vykonávali hlavní SVČ, nebo ti, kteří vykonávali vedlejší SVČ a dosáhli rozhodné částky daňového základu. Uvedete hodnotu z řádku 31 – vypočítaný vyměřovací základ. Tato částka nesmí být nižší než 77.652 Kč u hlavní činnosti nebo 31.068 Kč u vedlejší činnosti. Minimální částky se snižují o 6.471 Kč (HČ) a 2.589 Kč (VČ) za měsíce, kdy nebyla vykonávána SVČ nebo byla pobírána nemocenská.
řádek 36: hodnotu určuje OSVČ. Tato částka nesmí být nižší než hodnota v řádku 35 – minimální vyměřovací základ, a nesmí být vyšší než je maximální vyměřovací základ, tedy 1.242.432 Kč.
řádek 37: Vyměřovací základ ze zaměstnání – pokud byla OSVČ i zaměstnána, vepíše součet vyměřovacích základů pro placení pojistného za zaměstnance
řádek 38: součet řádků 36 a 37
řádek 39: Vyměřovací základ ze SVČ – jestliže je hodnota z ř. 38 menší nebo rovna hodnotě maximálního vyměřovacího základu (1.242.432 Kč), uvedete hodnotu z ř. 36 (určený vyměřovací základ). Jestliže je hodnota ř. 38 vyšší než maximální vyměřovací základ, uvedete částku vypočtenou jako 1.242.432 – ř. 37
řádek 40: Pojistné na DP = Vyměřovací základ SVČ x 0,292 (zaokrouhluje se na celé Kč nahoru)
řádek 41: Částka, kterou jste zaplatili  na zálohách na DP  v roce 2013.
řádek 42: Úhrn mezi pojistným a úhrnem záloh = řádek 40 – řádek 41. V této fázi již vypočteme buď přeplatek (ř.41>ř.40) nebo doplatek ( ř.41<ř.40). V případě doplatku, jsou peníze  splatné do 8 dnů po řádném termínu podání přehledu OSVČ.

Oddíl 7: V případě, že Vám vznikl přeplatek, v tomto oddíle rozhodnete, jak s tímto přeplatkem naložíte. Buďto ho použijete na splacení záloh v letošním roce, nebo si jej necháte poslat na bankovní účet nebo poštovní poukázkou.

Oddíl 8: V 8. oddílu zbývá vypočítat výši zálohy pro letošní rok.

Výpočet záloh = ř.26 (daňový základ) x 0,5/ř.27 (počet měsíců, v nichž je OSVČ)
Zaokrouhlení na celé Kč nahoru. Pokud Váš vyměřovací základ nedosahuje minimálního vyměřovacího základu (viz tabulka), uvedete minimální vyměřovací základ z tabulky.
V závěru nezapomeňte na podpis, datum a uvést příslušnou OSSZ.

Autor: Bohdalová M.