Kontrolní hlášení je speciálním daňovým tvrzením, které vyplňuje plátce, pokud mu vznikne povinnost jej podat podle § 101c. Kontrolní hlášení nenahrazuje podání řádného daňového přiznání k DPH a souhrnného hlášení (§ 102). Kontrolní hlášení vychází především z evidence pro daňové účely, kterou plátce vede v souladu s § 100 a § 100a ZDPH. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti – kontrolní hlášení nahrazuje původní samostatné podání výpisu z evidence pro účely DPH podle § 92a. Kontrolní hlášení podává plátce (§ 6 až § 6f) a skupina (§ 5a).

Osoby povinné podat kontrolní hlášení (§ 101c): Plátce, který:

 1. uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění (tj. vyplňuje řádky 1, 2 nebo 25 daňového přiznání k DPH);
 2.  přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění (tj. vyplňuje řádky 40, 41 nebo 10 a 11 daňového přiznání k DPH) nebo přijal plnění, u nichž příjemci (plátci) vzniká povinnost přiznat daň podle § 108 odst. 1 písm. b) a c), a to z řádků 3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13 daňového přiznání k DPH);
 3.  ve zvláštním režimu pro investiční zlato o přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5, o uskutečnil dodání investičního zlata osvobozeného od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c), nebo o investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato dle § 92 odst. 7.

Osoby, které nejsou povinny podat kontrolní hlášení:

 1. osoba, která není plátcem (tedy také identifikovaná osoba (§ 6g až § 6l),
 2.  plátce, který neuskutečnil ani nepřijal za sledované období žádné z výše definovaných plnění (§ 101c) a ani neuplatňuje nárok na odpočet daně z dříve uskutečněných plnění. Je-li plátce právnickou osobou (nebo skupinou) je sledovaným obdobím kalendářní měsíc, je-li plátce fyzickou osobou je sledovaným obdobím zdaňovací období (viz 1.3. Lhůty podle § 101e).,
 3.  plátce, který uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 51).

 

Pro vystavování daňových dokladů od 1.1.2016 bude důležité uvádět:

 1. DIČ“: daňové identifikační číslo – kmenová část bez mezer
 2. „VAT ID“: daňové identifikační číslo osoby registrované k dani v jiném členském státě (kód státu a kmenová část)
 3. „DUZP“: datum uskutečnění zdanitelného plnění
 4. „DPPD“: datum povinnosti přiznat daň
 5. „Evidenční číslo daňového dokladu“ – „ev. číslo daňového dokladu“: Do kolonky „Evidenční číslo daňového dokladu“ („Ev. číslo daňového dokladu“) poskytovatel i příjemce plnění (dodavatel, odběratel) uvádějí shodné údaje, tj. číslo daňového dokladu uvedené poskytovatelem (dodavatelem) na daňovém dokladu při jeho vydání! Z pohledu dodavatele vytvářejícího „Ev. číslo daňového dokladu“ je vhodné používat především alfanumerické znaky, je však možné používat i speciální znaky (omezení znaků stanoveno v rámci popisu technické struktury formuláře kontrolního hlášení, dostupné na www.daneelektronicky.cz nebo na Internetu FS ČR).