Finanční způsobilost dopravce

Finanční způsobilost je zákonnou podmínkou pro provozování silniční dopravy velkými vozidly. Velkým vozidlem je vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče. Finanční způsobilost prokazuje dopravce dopravnímu úřadu.

Prokazování finanční způsobilosti se od 1. 6. 2012, kdy nabude účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, řídí následujícími právními předpisy:

  • Článkem 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES
  • § 8 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Finanční způsobilost lze prokázat všemi způsoby uvedenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 (dále také jen „nařízení č. 1071/2009“). V tomto nařízení je uvedeno, že finanční způsobilost prokazuje dopravce základě ročních účetních závěrek, které ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná osoba. Touto jinou oprávněnou osobou může být dlestanoviska Ministerstva dopravy daňový poradce podle zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství, ve znění pozdějších předpisů, anebo osoba vykonávající činnost účetního poradce, vedení účetnictví a vedení daňové evidence s živnostenským oprávněním podle Přílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V případě ověření roční účetní závěrky  účetním poradcem s živnostenským oprávněním je nutno k účetní závěrce přiložit:

– výpis z živnostenského rejstříku a četné prohlášení, že účetní poradce ověřil účetní závěrku a že není subjektem, který vede účetnictví kontrolované účetní jednotky.

Dopravce předloženou roční účetní závěrkou musí prokázat, že každým rokem disponuje kapitálem a rezervami ve výši nejméně 9 000 EUR, je-li používáno jediné vozidlo, a 5 000 EUR na každé další užívané vozidlo. Tyto částky se přepočítávají na Kč na základě měnových kurzů zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie. Přepočet na rok 2016 činí 244 557 Kč pro jedno vozidlo a 135 865 Kč pro každé další vozidlo.   

Odchylně od uvedeného postupu může dopravce prokázat finanční způsobilost  předložením potvrzením, jako je bankovní záruka nebo pojištění, včetně pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání poskytnutého jednou nebo více bankami nebo jinými finančními institucemi včetně pojišťoven, jímž za něj společně a nerozdílně ručí, pokud jde o finanční částky výše uvedené.

Žadatel o koncesi, který povede účetnictví, může finanční způsobilost prokázat zahajovací rozvahou nebo zahajovací rozvahou ve zjednodušeném rozsahu. Žadatel o koncesi, který povede daňovou evidenci, může finanční způsobilost prokázat zahajovacím přehledem obchodního majetku.

Trvání finanční způsobilosti prokazuje podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly dopravnímu úřadu na každý kalendářní rok nejpozději do 31. července tohoto roku. Požádá-li podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly dopravní úřad před uplynutím této lhůty o její prodloužení, prokazuje trvání finanční způsobilosti nejpozději do 31. srpna kalendářního roku. V případě prokázání finanční způsobilosti vydá dopravní úřad o této skutečnosti doklad. Doklad o prokázání finanční způsobilosti vydá dopravní úřad na základě písemné žádosti dopravce. Její nezávazný vzor je uveden v příloze. V příloze je rovněž uveden vzor oznámení změn seznamu vozidel v dokladu prokazujícího splnění podmínky finanční způsobilosti dopravce.

Zdroj: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/financni-zpusobilost-dopravce