Novela vyhlášky č. 500/2002 má dopad na novelu směrné účtové osnovy.Došlo od 1. 1. 2016  k následujícím změnám:

  • Ruší se účtová skupina „58 – Mimořádné náklady“ v jejím původním významu.

  • Ruší se účtová skupina „68 – Mimořádné výnosy“.

  • Ruší se účtové skupina „61 – Změny stavu zásob vlastní činnosti“.

  • Ruší se účtová skupina „62 – Aktivace“.

  • Zakládá se účtová skupina „58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace“, která přebírá účtování za rušené skupiny „61“ a „62“.

  • Přejmenovává se skupina „46 – Dlouhodobé bankovní úvěry“ na „62 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím“, což je však pouze kosmetická změna, která nemá žádné dopady.

Praktický dopad pro účetnictví a daňové přiznání

Bez náhrady se ruší  mimořádné účty, tím  zaniká i pojem „Mimořádný hospodářský výsledek“.

Ukončení platnosti výnosových účtů ve skupinách „Změny stavu vlastní činnosti“ a „Aktivace“ a jejich nahrazení novými účty nákladovými.

Jak tedy postupovat

ÚČET POUŽÍVANÝ DO 31. 12. 2015 ÚČET POUŽÍVANÝ OD 1. 1. 2016
581 – Náklady na změnu metody 548 – Ostatní provozní náklady
582 – Škody 549 – Manka a škody z provozní činnosti
569 – Manka a škody na finančním majetku
584 – Tvorba a zúčtování mimořádných rezerv 554 – Tvorba a zúčtování ostatních rezerv
574 – Tvorba a zúčtování finančních rezerv
588 – Ostatní mimořádné náklady 548 – Ostatní provozní náklady
568 – Ostatní finanční náklady
589 – Tvorba oprav. pol. v mimoř. činnosti 559 – Tvorba a zúčtování opravných položek
579 – Tvorba a zúčt. opr. pol. ve fin. činnosti
681 – Výnosy ze změny metody 648 – Ostatní provozní výnosy
688 – Ostatní mimořádné výnosy 648 – Ostatní provozní výnosy
668 – Ostatní finanční výnosy
ÚČET POUŽÍVANÝ DO 31. 12. 2015 ÚČET POUŽÍVANÝ OD 1. 1. 2016
611 – Změna stavu nedokončené výroby 581 – Změna stavu nedokončené výroby
612 – Změna stavu polotovarů 582 – Změna stavu polotovarů
613 – Změna stavu výrobků 583 – Změna stavu výrobků
614 – Změna stavu zvířat 584 – Změna stavu zvířat
621 – Aktivace materiálů a zboží 585 – Aktivace materiálů a zboží
622 – Aktivace vnitropodnikových služeb 586 – Aktivace vnitropodnikových služeb
623 – Aktivace dlouhodobého nehm. majetku 587 – Aktivace dlouhodobého nehm. majetku
624 – Aktivace dlouhodobého hm. majetku 588 – Aktivace dlouhodobého hm. majetku