24. 03. 2014 | Bohdalová M.

Uzávěrku roku 2013 máte úspěšně za sebou a v případě vykázaného zisku budete v roce 2014 řešit, jak s tímto ziskem naložit. Až do roku 2013 se společnosti akciové a s ručením omezeným musely smířit s tím, že podle zákona musela být část čistého zisku přidělena do rezervního fondu. Tento rezervní fond byl tvořen pro případné krytí ztráty v budoucích letech. Od 1. 1. 2014, což je datum, kdy vešel v platnost Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK) a plně nahradil dosavadní Obchodní zákoník, již společnosti tuto povinnost nemají.

Již existující korporace

Akciová společnost a společnost s ručením omezeným, které vznikly před rokem 2014 se mohou rozhodnout, zda stávající rezervní fond zachovají a budou ho i nadále ze zisku doplňovat, nebo zda rezervní fond rozpustí. Pokud se rozhodnou v tvorbě rezervního fondu pokračovat, musí dodržet pravidla doplňování podle společenské smlouvy/stanov.

Rozhodne-li se společnost rezervní fond rozpustit, musí splnit zákonem stanovené podmínky. Z toho vyplývá, že není možné pouze přeúčtovat zůstatek účtu 421 na účet jiný a tím považovat rezervní fond za rozpuštěný.

Podmínky pro rozpuštění rezervního fondu:

– Změna společenské smlouvy a stanov
Ve stávající společenské smlouvě a stanovách máte pravděpodobně citované podmínky z již neplatného Obchodního zákoníku pro tvorbu rezervního fondu. Pokud se rozhodnete rezervní fond dále netvořit, musíte tuto změnu do společenské smlouvy/stanov zanést. Pokud společenská smlouva/stanovy změněno nebude, budete mít nadále povinnost rezervní fond vytvářet. Společenská smlouva a stanovy by měly být překontrolovány celé (nejen ta část týkající se rezervního fondu), zda odpovídá podmínkám ZOK.
– Svolání valné hromady
Na tomto svolání musí valná hromada schválit změny v upravené společenské smlouvě a ve stanovách. Notářský zápis z tohoto zasedání valné hromady je nutností.
– Splnění podmínky insolvence
Rozpuštěním rezervního fondu se nesmí společnost dostat do insolvence. Pokud by tedy měl v důsledku změny nastat pro společnost úpadek, musí se rezervní fond vytvářet i nadále.
U a. s. dodržení §350 ZOK

Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.

Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu s tímto zákonem a stanovami.

Rozhodnutí o převedení zdrojů z rezervního fondu
Zdroje rezervního fondu vytvořené v minulosti mohou být převedeny na účet nerozděleného zisku minulých let nebo vyplaceny společníkům. O tom jak bude s prostředky z rezervního fondu naloženo rozhodne valná hromada. Toto rozhodnutí náleží plně do její kompetence, notářský zápis není potřeba.

Autor: Bohdalová M.